วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ภาพเก่าเล่าอดีต-เพื่อน ม.ศ.3 ปีการศึกษา 2518

เพื่อน ม.ศ.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2518
  • ม.ศ.3/1 จำนวน 43 คน เสียชีวิต 1 คน คงเหลือ 42 คน
  • ม.ศ.3/2 จำนวน 42 คน เสียชีวิต 3 คน คงเหลือ 39 คน
  • ม.ศ.3/3 จำนวน 44 คน เสียชีวิต 2 คน คงเหลือ 42 คน
  • ม.ศ.3/4 จำนวน 43 คน เสียชีวิต 4 คน คงเหลือ 39 คน
  • ม.ศ.3/5 จำนวน 45 คน เสียชีวิต 5 คน คงเหลือ 40 คน
  • ม.ศ.3/6 จำนวน 44 คน เสียชีวิต 2 คน คงเหลือ 42 คน
  • ม.ศ.3/7 จำนวน 44 คน เสียชีวิต 4 คน คงเหลือ 40 คน
  • ม.ศ.3/8 จำนวน 42 คน เสียชีวิต 2 คน คงเหลือ 40 คน
รวมเพื่อนทั้งหมด 347 คน เสียชีวิต 23 คน คงเหลือ 324 คน
ข้อมูลล่าสุด 19 เม.ย.2554ม.ศ.3/1
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรางคณา  ภูวพานิช และ อ.จรรยา  เนื้อนวล)

1.ฤทธิ์ จำปาทอง, พิทักษ์ อบสุวรรณ (มะลิขาว)  (บุ้ง) , เกียรติชาย ยมตะโก
2.ชัฎวาล พรหมสาขา ณ สกลนคร, พนม  พึ่งบัว (เอ๋) , ไพบูลย์ หมอทรัพย์
3.สุเทพ รวมจิตร, ทวีศักดิ์  ชื่นอารมณ์, สมพงษ์  ดาราศรีศักดิ์
4.สมบัติ กุ้ยบำรุง, สมพงษ์ แสนยาอุโฆษ, นพดล  สุขทับศรี (ต๋อย)


ม.ศ.3/1
1.ไพรเวช  วัชรเสมากุล (งิ้ว) , วิชัย   ชุนประเสริฐดี, นริศ  ตันอนุกูล
2.ทรงพล  นาคะหนุ (อ๊อด) ,  วัฒนา  เหมือนเผ่าพงษ์
3.เกษม  วิเศษรจนา,  ต่อศักดิ์  สุขนา,  วิชาญ  จันทร์แจ่มดารา
4. บุญลือ  โควินท์,  ไพรัช  หงษ์เทียบ,  ธนิส  พิพิธวณิชการ (ตึ๋ง)


ม.ศ.3/1
1.นพพร สมัยสมภพ,  บุญล้อม  หลักทรัพย์,  สุขเกษม  ฐิตสาโร
2.ตุลวัตร  พานิชเจริญ,  สุชาต  จันทรวงศ์ (ปึ๊ด)
3. สาธิต  พลอยมนตรี,  ศิลปานันท์  ลำกูล (หมู) ,  อรรถสิทธิ์  ศรีตะเขตต์ (ทอง)
4.ศักดิ์สินธิ์  สุวรรณสินธุ์ (ขวด) (เสียชีวิต), ประทีป  จันทร์ศรี,  โสภณ  สมบุญ

ม.ศ.3/1
1.อรรถวุฒิ  นิวาตโสภณ,  สมนึก  คำทอง, สำเนา  ระย้าย้อย
2.ภาณุวัฒน์  แขวงโสภา,  สมบูรณ์  แก่นจันทร์,  บุญทรง  แย้มขยาย
3.อรัญ  หลวงพิทักษ์,  สมพงษ์  พงพา, วิศิษฐ์  แสนเสนาะ

ม.ศ.3/2
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เฉลิมศรี  เข็มทรัพย์ และ อ.พฤกธิ์ เจริญวงศา)

1.จรูญ  เอี้ยวตระกูล,  สมคิด  แซ่หว่อง (เสียชีวิต),  ณรงค์  จ้อยประดิษฐ์
2.ศักดิ์ชัย  เขมะภาตะพันธ์,  วิบูลย์  ขาวดารา,  สพโชค บุญญาภิสิทธิ์โสภา
3.ประยุทธ  ดวงคล้าย,  พูลศักดิ์  วรเวชวิทยา (ติ๊ก) ,  สุรเดช  เจริญสุข (ไก่)

ม.ศ.3/2
1.ชาญชัย  ไทรกระจ่าง (เสียชีวิต),  พิศณุ  วรเวชวิทยา,  สุวิทย์  สกุลกรุณา
2.วิเชียร  กิมพิทักษ์,  กิตติพงษ์  ธนศานติ (หัวโต) ,  พูลลาภ  เพ็ญกิตติ
3.สมชัย  อังอำนวยศิริ,  ธวัชชัย  ไทรกระจ่าง (โก้) ,  อนันต์ชัย   เรืองกิจ (ต่อ) 

ม.ศ.3/2
1.อนุวัฒน์  เนตรขำ, จิรศักดิ์   นภาแก้ว,  วีรศักดิ์   สมุทรเสรี (เสียชีวิต)
2.โสภณ  เครือเช้า (แก่) , สุรวุฒิ  เล้าเรืองตระกูล,  ชัชวาล  จันทร์แรม
3.อุดม  สกุณา,  นาก   ถิระวารินทร์ยุทธ,  อนันต์  ริมธีระกุล 

ม.ศ.3/2
1.สามารถ  เนียมสร้อย,  ชูชีพ  คุ้มจิตร์,  สุวัฒน์  ชิ้นแสงชัย
2.อำนาจ  อินเหมือน,  สวัสดิ์   ชมพูเทศ, เดชา  กลิ่นจันทร์
3.สมชาย  พึ่งแย้ม,  จรูญศักดิ์   ฉวีศักดิ์ (นิด),  อัศนี  อินทันวิทย์ (หรั่ง)

ม.ศ.3/2 (ไม่มีภาพ)
1.สมพงศ์ ลิมปิโชติกุล
2.สุรโชติ คิ้วทองเต็ม
3.เอกกมล ธัชศฤงคารสกุล
4.เดชา แซ่ลี้
5.พินิจ โซว์พานิชม.ศ.3/3
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พิสุทธิ์  รอดบำเรอ)
1.สุรัชต์  สายใหม,  สุรวุฒิ  โพธิ์ภิรมย์ (จุ่น),  สำราญ  ทรงกฤษณ์,  สงวน  แซ่ซื้อ
2.พนม  อิ่มนิรันดร์,  สมชาย   ตังคโนภาส,  สรากรณ์  เพชรนิล
3.สุบรรณ์  แซ่อึ้ง,  ธเนศ  อนันตโท,  วุฒิไกร  โชคตาม (ปอ)


ม.ศ.3/3
1.เกรียงไกร  ไวยกิจ,  นิพนธ์  อินทนิล,  สำรวย  ปลื้มใจ
2.สมยศ   แสงสะอาด,  ชัยวัฒน์  ม่วงชุม
3.เสนาะ  สาวสรรค์,  ประทีป  โซเซง,  สมเกียรติ  ขาวฉวีรัตนชาติ

ม.ศ.3/3
1.สมเจต  พุ่มชัยรัตน์,  สุนิพนธ์  เพชรไทย,  กิตติ   พันธุ์สังข์
2. วีระศักดิ์  พิมพ์พารัตน์ (เขียว), ทวีป  โพธิ์ทอง (เสียชีวิต),  เอนก  เปรมวงศ์
3.พิชัย  แตระกุล (ตี๋),  มงคล  ลาภนิมิตชัย (เสียชีวิต),  ประกอบ  จันทร์คล้าย 

ม.ศ.3/3
1.นพดล  เกิดปราโมทย์,  ทศพล  หร่ายรา,  เอกศักดิ์  ประเสริฐสุข
2.วิสูตร  ศรีสวัสดิ์,  ศิลปศักดิ์   มนต์จริยาพร
3.วัชระ   เยียระยงค์,  เฉลียว  แช่มช้อย,  มนูญ  บุญประเสริฐ

ม.ศ.3/3
1.วิชยา  พงกมลสัตย์,  สมศักดิ์  แซ่ลี้ (พูนทวีสิน)  (หรั่ง),  สุนทร  สุนทรภัค
2.ประเสริฐศักดิ์  ขำแก้้ว (แส),  ธวัชชัย   สุขสวัสดิ์,  ประจินต์  คงสาคร
3.ยงยุทธ  ริ้วทอง,  สุเทพ ศรีสนิท,  สุวัฒน์  ยุทธนา

ม.ศ.3/4
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิเชียร  วรรณคร และ อ.ชลูด  บัวพึ่ง)
1.สมศักดิ์ ณ บางช้าง,  อาคม  กาญจนพันธ์
2.วิทยา  ว่องวานิช,  สัญญา  สุทธิประเสริฐ (ปาน),  ปัญญา  ดอกกุหลาบ
3.อรรถวุฒิ  บูรณสิงห์ (เต้ม), บุญส่ง  ห่วงทอง,  คำรณ เพ็งเหมือน
ม.ศ.3/4
1.สุทน  ชุณหวัติ,  วิมล  ถาวรขจรศิริ,  วัฒนชัย  บุญจันทร์
2.วิริยะ  โรจนบวร, อุดมศักดิ์   กลิ่นแจ้ง,  เสริมจิตร์  แก้วจินดา
3.อรุณ  ทองใบใหญ่,  ศุภชัย  งามระบำ,  กิจชนะ  พิริยะมาสกุล

ม.ศ.3/4
1.นรัชต์  ศิลา (เสียชีวิต),  ประสิทธิ์  มงคลเพ็ชร,  พนม  ชินะปุตตกุล
2.วิชาญ  ชื่นนุช (ต้อย),  เจริญ  วุฒิเนตรเนติรักษ์,  ประชา  เถกิงเดช (อิวปู่)
3.เฉลิมศักดิ์  บุษสาย (หรอ),  ชัยวัฒน์  อินทรวัชระ,  วิเชิญ  อังเวโรจนวิทย์ (เสียชีวิต)


ม.ศ.3/4
1.มนตรี  อุดมศิริ (เสียชีวิต),  มงคล  ถวีวัฒนถาวร,  สิทธิชัย จงกลศึก
2.ปราโมท  เข็มทอง (เสียชีวิต),  พงษ์ศักดิ์  กิจประเสริฐ (หมู), นิพนธ์  แก้วจีน
3.ณรงค์   ทองเสงี่ยม,  ชัยยันต์   อมรแมนนันท์,  องอาจ  แก่อินทร์ 

ม.ศ.3/4
1.ชัยวัฒน์  พิพัฒน์ศรีโสภณ (เอี่ยมอัง), มานิต  ปริญญากร (ปึง), สมเกียรติ  ภูบาล
2.ดำรงศักดิ์  เจียมจำรัส (ป้อม),  สุรกิจ  ศรีสารากร,  ชลอ  ฤทธิ์คุมพล
3.พิบูลย์  แซ่ลิ้ม (ง้วน),  อุดม  อนันตชินะ,  วิษณุ  งามขำ

ม.ศ.3/5
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธวัชชัย  ทรัพย์ประเสริฐ และ อ.ปัทมา  แสงจันทร์)
1.ไพรวัลย์  จันทร,  ทนงศักดิ์   สุทธิพงษ์,  สุรินทร์  แซ่ลิ้ม
2.สมเจตน์  จันทรนุวัตร, สุเทพ  รังสิมากร,  วิรัช  แก้วสลับสี
3.โยธิน  วิงวอน,  เอนก  กล่อมสมร,  บุญชู  นภาแก้ว 

ม.ศ.3/5
1.ชาญ  ทองใบใหญ่,  ชินณรงค์  พิมพ์จ้อย,  เฉลิมศักดิ์  เจียมเจริญ (เสียชีวิต)
2.มงคล  รอดวรรณโน,  ประจินต์   เตรียมชุมพร,  สุมิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา
3.สุรพจน์  รอบจังหวัด (เสียชีวิต),  เรืองยศ   ตั้๊นมาก,  สุชีพ สงวนแก้ว

ม.ศ.3/5
3.(บน). บุญเชิด  จรูญเรือง,  บัญชา  สร้อยระย้า,  ดำรงค์  พุ่มพวง
2.กฤษฎา  สุรารักษ์,  ประเชียร  กัญญาหัตถ์ (เสียชีวิต) ,  ศักดิ์ชาย  ตันเจริญ
3.สมพงษ์  ต่างท้วม (เสียชีวิต 10 เม.ย.2554), ทิพย์  ประดาศักดิ์,  ชลิต  ลิ้มตระกูล

ม.ศ.3/5
1.วิฑูรย์  อภิกุลชาติกิจ,  พิชาติ  จิวมงคลชัย
2.ปริวัตร  บุตรดาวงศ์,  พิทยะ  แววทอง,  ธวัชชัย  วิจิตรจันทร์
3.สาโรจน์  มุกดาเกษม,  อรุณ  บุญคุ้ม,  สมเกียรติ  ศีลสว่าง

ม.ศ.3/5
1.ธงชัย  เนื้อแตงเย็น,  ชาตรี  แย้มสรวล,  สมเกียรติ  เจริญภักดี (เสียชีวิต)
2.ธีรพล   กิตติโกวิทธนา, กิตติศักดิ์  กุลวงศ์,  พัลลภ  สิงห์ทอง
3.วลิต  เจริญสมบัติ (ต้อม),  นิรุต  กิจสถาน,  พงษ์สวรรค์  สะสม
ม.ศ.3/5 (ไม่มีภาพ)1.สิทธิชัย พุทธิจุน

ม.ศ.3/6
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุนันทา  สมบูรณ์สิทธิ์ และ อ.นิยม สุวรรณะ)
1.สมควร  ขุนภักดี,  สมศักดิ์   สัมพันธ์ตระกูล, ปรีชา มณีโชติ (อ้วน)
2.เอนก  บุญเคลือบ (เสียชีวิต) , วัชรินทร์  โพธิ์สวย,  โสภณ  ยิ่งทวี, บุญธรรม   อ่อนมีโชคสกุล
3.พิทยา  วรรณเข็มทอง (โต),  นคร  ปัญติภานุวัฒน์,  เสน่ห์  ไชยมงคล

ม.ศ.3/6
1.ธวัชชัย  ไทยจรรยา,  ไพฑูรย์  รุจิระภูมิ (เสียชีวิต),  เนรมิตร   เชียงอารีย์
2.วาทิน  งามปลอด,  เอนก  แซ่เล้า,  ชูชีพ  เที่ยงธรรม
3.สงคราม  เหนือมณีมงคล (หมา),  กานต์  วิวัฒนาคม,  สุวิทย์  เนตรขำ,  พิชัย  ลัคนาโชค (หรั่ง)

ม.ศ.3/6
1.วิทยา  งามละม่อม,  นพดล  โกวิทพานิชกุล,  ธานินทร์  มูลเดช
2.จตุพร  เทียมเมือง,  สิทธิชัย   จินดารักษ์ (ต้อย),  ปรีชา  บัวจุน
3.ชุมพล  มากมา (ต๋อย),  ชวลิต  โซวเซ็ง,  สมชาย   จั่นอัศวสุข
ม.ศ.3/6
1.สมิง  ตันวิยะ,  มนูญ  รอดสกุล,  วัฒนศักดิ์  จงเจริญ (ตุ้ย)
2.ฤทธี  ญาณวัฒน์,  ธานี  เพิ่มวงศ์,  วันชัย  แดงใหญ่
3.วัฒนา  ทองเอีย,  วิชาญ  ศิริเวช,  ณรงค์  รอดสนใจ
ม.ศ.3/6 (ไม่มีภาพ)
1.สมเกียรติ  บุญมาก
2.ชาลี สร้อยน้ำ
3.รุ่งเรือง ประเสริฐศักดิ์
4.สมบัติ   นิลเลื่อม
5.ไพโรจน์   ฉ่ำผิว
6.เธียรชัย  อังคะวิภาต (กวัก)

ม.ศ.3/7
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปุรชัย  วลัญข์เพียร และ อ.แท้ วารีรำพึงเพลิน)
1.นิตย์  รุนนก,  มานิตย์  ผลวานิชย์, รุ่งเรือง  ลักษิภานนท์
2.ทิวากร เลิศสุโภชวณิชย์ (ลักษณ์) (เสียชีวิต),  สมสกุล  เที่ยงธรรม
3.อุทัย  จันทร์สุดา, เกตุ  เดชฉกรรจ์, กำพล  ศรวิไล
4.สมชัย  เรืองนิวัติชัย,  ชัช  สำเริง (เสียชีวิต), ธานินทร์  อุบลธรรม

ม.ศ.3/7
1.ชัชวาลย์  สุทธิบุตร,  ประยูร  รักอก,  มงคล  มาระเนตร์ (หมู)
2.รุ่ง  ฮะเหยี่ยว,  อภิชาติ  พุ่มฉายา (เสียชีวิต) ,  อำนวย  บุญธรรม
3.สมศักดิ์  เผื่อนเพชร,  ดุสิต  จังธนสมบัติ (เสียชีวิต),  สุภาพ  เอี่ยมรักษา

ม.ศ.3/7
1.สุทิน  วงศ์ศิริกุลดำรง,  ประมวล   กลิ่นชนะ,  เชาวลิต  พุทธิ
2.บัณฑิต  อินทรประเสริฐ,  ไชย วราเกษมสุข,  เกษม ทวีปัญญาสกุล
3.ธีระ  ศริธร,  อรรถพร  นุชประสิทธิ์ (ถึก), ธีรพงศ์  อังคะวิภาต (อ้วน)

ม.ศ.3/7
สมชัย  มารักษา,  พัฒน์พงษ์  ขำแก้ว,  ปรีชา  งามยิ่งยวด
ม.ศ.3/7 (ไม่มีภาพ)
1.กิตติพงศ์  จันทรปัตภ์
2.ณรงค์ศักดิ์  ภาสุรวราวุธ
3.ประเทือง  ทองน้อย
4.ไกรศรี  ประวิงทรัพย์
5.สานิต  ศิลาวรรณา (ปิ้น)
6.ประดับ  พูนสวัสดิ์
7.วีระ  แนบเนียน
8.ประจัก  ม่วงแหลม
9.สมศักดิ์  เหมาะสมัย
10.ชลันดร ภู่เจริญ
11.ชลอ  ลอยอากาศ
12.สุรชัย  บัวทอง

ม.ศ.3/8
(อาจารย์ที่ปรึกษา อ.มนัส  นิฎฐิยานนท์ และ อ.ดำรง มิ่งโมฬี)
1.โกวิทย์  โชคอุตสาหะ (แซ่ลิ้ม), ปรีชา  สร้อยสงิม,  สุชิน  องคะลอย
2.ศิริ  วิหกสนธยา,  นภาพล  ใจรักษ์,  ณรงศักดิ์  รักยง
3.สมศักดิ์  เลี้ยงรัตนานนท์ (กบ),  สมาน  พลับทอง,  สำเริง  สุขาภิรมย์

ม.ศ.3/8
1.มนตรี  กราบเคหะ (หมู), อรุณ  พระแก้ว (เสียชีวิต),  บรรจง  หงส์แก้ว
2.ฮั่งชวน (เจริญฤทธิ์)  อิษฎานนท์,  คมกฤช  มานิตกุล,  เทพวิมล  แซ่แทน
3.คัณโท  แซ่โล้ว,  สนั่น  ปัญญาโพธาสกุล, ธีรวิทย์  ภาชนะทิพย์

ม.ศ.3/8
1.บุญสม  แซ่ตัน,  จีรศักดิ์   บุญถนอม,  เกรียงไกร  ทองเพชร
2.ทวีศักดิ์  ทวีพฤกษากุล,  มนตรี  ปานสุวรรณ์,  สันติ  ปูนทอง
3.สิทธิชัย  เกษมสิทธิ์,  ประสงค์  บุญยังขำ,  มงคล  ศรีมงคล

ม.ศ.3/8
1.ประสิทธิ์  ชิ้นปิ่นเกลียว, ศุภชัย  สวนพานิช (เต๊ะ),  สถาพร  จิตเลิศขจร
2.สมบูรณ์  พงษ์ทอง,  ศักดิ์  เพิ่มวัฒนา,  ไฉน  ณรงค์รอน
3.ประธาน  จันทน์วิมล,  ไพฑูรย์  ยิ้มสงวน (เสียชีวิต) , บุญส่ง  ปุนณ์สิทธิ์

ม.ศ.3/8
1.จรัญ  ศรีสะอาด,  สุทัศน์   ศรีประเสริฐ, ศิริเดช   คงสุบรรณ์
2.ธนู  เหี้ยมหาญ,  สุชาติ  โสภณวิจิตร์ศิลป์,  แดง  เตวิยะ2 ความคิดเห็น:

  1. อยากรู้จังเลยว่า ณ เพลานี้ สมาชิก 1820 ของเรามีการประชุุมกัน ผู้เข้่าร่วมประชุมครั้งล่าสุดมีเท่าไร ?

    ตอบลบ
  2. คิดถึงเพื่อนๆทุกคน พ.ต.วิชัย ชุนประเสริฐดี

    ตอบลบ